KAYO signs - Tucson AZ


 

בשנת 2002 הקמתי בטוסון אריזונה, מפעל לשילוט חוצות והתמחיתי בעטיפה גרפית מלאה של כלי רכב מסוגים רבים. ביניהם, רכבים פרטיים, משאיות, קרוואנים, סירות ומכוניות מרוץ, שהשתתפו במרוצי הנאסקאר בארה"ב.